Privacy Policy

Wij nemen uw privacy serieus.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden (AVG). Tennisvereniging Zeddam hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Hierbij willen wij jullie heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jullie persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Tennisvereniging Zeddam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy op de website;
* Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als Tennisvereniging Zeddam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy op onze website, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de secretaris van Tennisvereniging Zeddam. Info@tvzeddam.nl

Je kan de volledige privacy verklaring op de volgende pagina’s lezen.

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging Zeddam, gevestigd te Bovendorpstraat 14, 7038 EC in Zeddam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119439

  • Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen over deze verklaring, stel deze gerust per e-mail aan: info@tvzeddam.nl

Hoe werken we?

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jouw verzamelen, welke verwerking er plaatsvindt, welke bewaartermijn we hanteren en welke derden deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Oftewel: in de tabel kun je nalezen waarom we persoonsgegevens opvragen, welke gegevens dat zijn, wat we met die gegevens doen, hoe lang we deze bewaren en aan welke instanties jouw gegevens worden doorgegeven.

Doel Welke persoonsgegevens AVG-grondslag Bewaartermijn Opmerking(en)
Aanmelding als lid / het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst ·  Voorletters
·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  Bankrekeningnummer
·  Inschrijvingsdatum
·  Categorie
·  Bondsnummer
Het lidmaatschap Als je lid wordt,  gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Als je geen lid wordt, worden jouw gegevens verwijderd binnen zes maanden
KNLTB
Administratie / incasso ·  Voorletters
·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  Bankrekeningnummer
·  Inschrijvingsdatum
·  Categorie
·  Bondsnummer
Het lidmaatschap Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor zeven jaar NVT
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·  Voornaam
·  Achternaam
·  E-mailadres
Het lidmaatschap Zolang men aangemeld is Betreft verzending van vereniging
gerelateerde info
Doorsturen berichten van derden ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres, pc, woonplaats
·  Telefoonnummer
·  E-mailadres
Toestemming betrokkene (lid vereniging), tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting Zolang men aangemeld is Betreft info van KNLTB en andere sportverenigingen
Voor sociale activiteiten gerelateerd aan de vereniging (feest, toernooi, jubileum etc.) ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres, pc, woonplaats
·  Telefoonnummer
·  E-mailadres
Toestemming betrokkene (lid of voormalig lid vereniging) Zolang toestemming hiervoor niet is ingetrokken

Jouw rechten

Je hebt het recht inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens en om jouw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Er zijn geen vormvereisten aan dergelijke verzoeken verbonden, uitgezonderd dat je je als betrokkene moet identificeren. Bij verwijdering van jouw gegevens zullen wij deze verwijdering doorgeven aan andere organisaties die de betreffende gegevens van jou hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Als vereniging treffen wij passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot jouw gegevens, en slechts voor zover deze toegang noodzakelijk is voor die specifieke verenigingsactiviteiten waarmee deze personen zijn belast. De vereniging hanteert hierbij het zogeheten ‘need to know’-principe.

Minderjarigen

Als je minderjarig bent en je als lid wilt aanmelden, moet je hiervoor de toestemming overleggen van jouw ouder(s) of voogd.

Links naar andere websites

De website van onze vereniging kan links naar websites van derden bevatten. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de website(s) van onze vereniging. Websites van derden kunnen hun eigen privacybeleid en –verklaring hanteren. Geadviseerd wordt om voor het gebruik van andere websites altijd de privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website(s) zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring zijn opgenomen. Geadviseerd wordt om met enige regelmaat de privacyverklaring te raadplegen. Bij ingrijpende veranderingen zullen wij je per e-mail, nieuwsbrief en/of e-mail informeren.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of ons wilt benaderen over jouw rechten, kun je contact opnemen met:

Secretaris Tennisvereniging Zeddam
E-mail: info@tvzeddam.nl

Intrekken toestemming, bezwaar of klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht jouw gegeven toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens weer in te trekken. Ook heb je het recht bezwaar te maken tegen een verwerking, mits jouw bezwaren jouw specifieke situatie betreffen en niet van algemene of principiële aard zijn. Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging. Je kunt hiervoor contact opnemen met de AP.

Gildepad 2
7038 CL Zeddam
Huur een baan of wordt lid!
Bel ons! 0314 652 148